HITRI KONTAKT
Zeliščni center Grgarske Ravne,
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS bel                        MJU CB bela3 

 

Občina Idrija: 21. redna seja Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo v četrtek, 16. 11. 2017, ob 17. uri

Župan Občine Idrija razpisuje 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo v četrtek, 16. 11. 2017, ob 17. uri v sejni sobi Občine Idrija.

Iz predlaganega dnevnega reda:

* Cene programov Vrtca Idrija

* Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija – prva obravnava

* Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija – druga obravnava

* Poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Idrija

* Cene storitev gospodarskih javnih služb v Občini Idrija

* Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija – skrajšani postopek

* Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija – prva obravnava

* Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2018

* Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija za leto 2018

* Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v občini Idrija za leto 2018

* Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2018

* Premoženjsko pravne zadeve

Več informacij: www.idrija.si