info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Drugi razpisi

12                    13

 

>> Drugi aktualni razpisi

 

2. Javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 za leto 2019

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok prijave: 20. 12. 2019

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10489/2-javni-razpis-za-podukrep-91-podpora-za-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020-za-leto-2019  

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

ICRA podjetjem nudi celovito podporo pri pridobivanju sredstev. Več

COSME: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju socialne ekonomije

Razpisovalec: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)

Rok prijave: 26. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=COS-SEM-2019-4-01;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState 

Razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija - IDRIJA IZBRANO

Razpisovalec: Zavodu za turizem Idrija

Rok prijave: Roki za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZBRANO po posameznih kategorijah bodo naslednji:

 • Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja - Rok za oddajo prijave: 7. 10. 2019
 • Pridelki in prehranski izdelki - Rok za oddajo prijave: 7. 10. 2019
 • Jedi in pijače postrežene na gostinski način - Rok za oddajo prijave: 18. 10. 2019
 • Prireditve Rok za oddajo prijave: 15 dni pred predvidenim datumom prireditve 

Domača stran razpisa: http://www.geopark-idrija.si/si/geopark/264/razpis-2019/ 

EASI: Ppdora delovanju mrež NVO na EU ravni na področju socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva, ki so s komisijo že sklenile okvirni partnerski sporazum v okviru predhodnega razpisa

Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Rok prijave: 25. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=571&furtherCalls=yes 

Javni razpis Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za dodelitev neposrednih posojil v letu 2019 za pospeševanje razvoja kmetijstva

Razpisovalec: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Rok prijave: 30. 8. 2019, 25. 10. 2019, 15. 1. 2020, 13. 3. 2020, 20. 5. 2020 in 28. 8. 2020 oz. do porabe sredstev.

Domača stran razpisa: http://www.jsmg-goriska.com/kmetijstvo-2019.html 

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok prijave: Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 15. 7. 2019,
2. rok do 26. 8. 2019,
3. rok do 21. 10. 2019,
4. rok do 25. 11. 2019.

Domača stran razpisa: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/1_javni_razpis_ypf2019_copy1.pdf 

2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpisovalec: RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Rok prijave: 12. 6. 2019

Domača stran razpisa: http://www.las-vobjemusonca.si/javni_pozivi/aktualni_javni_pozivi/2019050815544598/OBJAVA_2._JAVNEGA_POZIVA_za_izbor_operacij_za_uresni%C4%8Devanje_ciljev__Strategije_lokalnega_razvoja_za_lokalno_akcijsko_skupino_LAS_V_objemu_sonca__iz_Evropskega_kmetijskega_sklada_za_razvoj_pode%C5%BEelja/ 

Javni poziv za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

Razpisovalec: Ministrstvo za javno upravo

Rok prijave: 4. junij 2019

Domača stran razpisa: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/javni_razpisi_za_nvo/javni_poziv_za_sofinanciranje_projektov_nvo_izbranih_na_razpisih_eu_ali_urada_za_financni_mehanizem_efta_2019/ 

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Razpisovalec: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok prijave: 24.4. 2019

Domača stran razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-krepitev-sodelovanja-delodajalcev-in-socialnih-partnerjev-s-srednjimi-poklicnimi-in-1/ 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2019

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Njegov namen je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je treba poslati do  30.4.2019.  Več o tem

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Razpisovalec: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Rok prijave: 18. junij 2019

Domača stran razpisa: http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/ 

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

Razpisovalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok prijave: 8. 5. 2019

Domača stran razpisa: http://www.arrs.si/sl/Razpisi/19/razp-medn-zdruz-19.asp 

Razpis fundacije Mama Cash za podporo projektom na področju spodbujanja pravic žensk, deklet in transspolnih oseb

Razpisovalec: Mama Cash

Rok prijave: 31. marec 2019

Domača stran razpisa: https://www.mamacash.org/en/apply-for-a-grant-1 

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Pobude za inovacije v politiki – Evropski v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja na področjih izobraževanja in usposabljanja

Razpisovalec: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Rok prijave: 19. marec 2019

Domača stran razpisa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.454.01.0004.01.SLV&toc=OJ:C:2018:454:TOC 

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok prijave: 28.2.2019

Domača stran razpisa: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=153 

POZIV NED K PREDLOŽITVI PREDLOGOV PROJEKTOV ZA NASLEDNJI KROG FINANCIRANJA

Razpisovalec: National Endowment for Democracy (NED)

Rok prijave: 15. 3. 2019

Domača stran razpisa: https://www.ned.org/apply-for-grant/en/  

Javni poziv za prijavo interesa za vključitev partnerjev v projekt iz razpisa Pobude Evropske komisije "UIA - URBAN INNOVATIVE ACTIONS"

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje poziva za prijavo interesa za vključitev partnerjev v projekt iz razpisa, ki ga je objavila Evroska komisija, “Urban Innovative Actions". Osnovni cilj projekta je spodbujanje inovativnih ukrepov za urbani razvoj. Glede na specifične teme, opredeljene v razpisu, bo poudarek na " Trajnostni rabi prostora in sonaravnih rešitvah” ter pripravi projekta večdimenzionalne regeneracije, ki bo vključen v čezmejno ozemlje EZTS GO: "ROSE GARDEN". Rok za oddajo prijave interesa: 22.1.2019. Več o tem

Vabilo na informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Zavod za razvoj mobilnosti mladih vabi na informativni dan programov Erasmus+: Mladi v akciji (E+: MvA) in Evropska solidarnostna enota (ESE), ki bo 11. januarja 2019, med 9:30 in 16:30 uro v Hiši EU v Ljubljani (Dunajska cesta 20). Dogodek je namenjen vsem, ki se želite informirati o:

 • Namenu, ciljih in značilnostih obeh programov;
 • Strukturi obeh programov;
 • Možnostih, ki jih za prijavo projektov, ponujata oba programa.

Več informacij dobite na tej povezavi.

Razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019, ki zajema naslednje ukrepe:

 • prostovoljski projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
 • prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020) (rok prijave: 20. april 2019)
 • prostovoljske skupine na prednostnih področjih (rok prijave: 28. september 2019)
 • pripravništva in zaposlitve (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
 • solidarnostni projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019

Več o razpisu dobite na vodniku po evropski solidarnostni enoti 2019 (European Solidarity Corps Guide).

Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2019

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za usposabljanje brezposelnih mladih na delovnih mestih. Povabilo je odprto od 7. 12. 2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2019. Za leto 2019 je v okviru tega javnega povabila na voljo okvirno na voljo 2,22 milijona EUR. Več informacij

Usposabljanje na delovnem mestu

Zavod Rebuplike Slovenije za zaposlovanje objavlja 2 javni povabili za usposabljanje dolgotrajno brezposelnih, starejših in brez izobrazbe ter brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih. Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje lahko oddajo ponudbe za usposabljanje elektronsko na portalu za delodajalce, od 7. 12. 2018 od 10. ure do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2019 do 23.59 ure. Več informacij dobite na tej povezavi.